سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود موبوگرام اصلی

دانلود موبوگرام اصلی

 

اپلیکیشن موبوگرام نام یکی دیگر از جدید ترین برنامه های غیر رسمی تلگرام موجود در فضای مجازیست . برای دانلود موبوگرام اصلی با رواج یافتن تلگرام تعداد زیادی برنامه های ثانویه در عنوان تلگرام های غیر رسمی وارد مارکت های اندرویدی شده است که میتوان گفت این برنامه جزو برترین تلگرام های غیر رسمیست . این برنامه دارای امکانات و قابلیت های فوق العاده بالاییست که باعث شده در مارکت ها چند صد هزار نصب را به خود اختصاص دهد . به عنوان مثال بخش مدیریت دانلود در این نرم افزار است که تمامی فایل های دانلودی را تحت پوشش خود قرار میدهد , در ادامه میتونید نسخه های اول , دوم و سوم موبوگرام را دانلود کنید .

 

تلگرام محبوب ترین و پرطرفدارترین پیام رسان حال حاضر در جهان می باشد که حتی از واتساپ جدید در ایران محبوب تر شده است؛ علت این محبوبیت امنیت و سرعت بالای آن در انتقال پیام می باشد. پیام ها در تلگرام به صورت رمزگذاری شده منتقل می شوند و امنیت بالایی دارند؛ یعنی اگر کسی پیام های شما را شنود کند چون پیام ها رمزگذاری شده اند محتوای آن ها را نمیتوانند به دست بیاورنند. بخاطر همین امنیت، محبوبیت و رواج یافتن استفاده از تلگرام اصلی عده ای بر آن شدند تا نسخه های غیر رسمی و ضد فیلتر این برنامه را ایجاد کنند مانند تلگرام طلایی و تلگرام پلاس و... که موبوگرام 2019 یکی از اولین و محبوب ترین نسخه های تلگرام می باشد که از رابط برنامه نویسی کاربردی رسمی آن استفاده میکند و تا به حال در مارکت های اندرویدی بیش از صد هزار بار دانلود و نصب شده است. 

البته نسخه اولیه mobogram اصلی، با قیمت 5 هزار تومان در کافه بازار عرضه می شد و دارای باگ های زیادی بود، اما تیم سازنده ی آن به سرعت وارد عمل شد و تمامی باگ های آن را رفع کرد و در نسخه های بعدی آن را به رایگان عرضه نمود. موبوگرام جدید علاوه بر امکانات نسخه اصلی تلگرام امکانات کاربردی و جذاب دیگری نیز دارد که به جرأت می توان گفت که موبوگرام نسخه پیشرفته تلگرام میباشد.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: left; font: 13.0px ".Arabic UI Text"} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px "Helvetica Neue"; min-height: 15.0px} span.s1 {font: 13.0px "Helvetica Neue"}

کیازویژگیهایجذابموبوگرامحالتروحاست؛یعنیشمابافعالکردناینگزینهوآنلاینبودن،برایمخاطبانخودبهصورتآفلایننمایشدادهمیشویدوهمچنینقادرخواهیدبودبدونآنکهمخاطبشمابفهمدپیامآنهارابخوانیدوسینکنیدبهطوریکهتیکدومزدهنشود. البتهاینویژگیازنسخهجدیدموبوگرامضدفیلتربرداشتهشدهاست. علتآنهمایناستکهسازندهی Telegram بهسازندگاناینویژگیهشداردادهبود،اگراینامکانراازاینمسنجرپاکنکننددیگربهآنهاسرویسنخواهیمداد. امانگراننباشیداینویژگیدرنسخهقبلیبرنامههنوزموجوداستوتینرویدنسخهقبلیبرنامهرانیزبرایدانلودقراردادهاست.

 

ازقابلیتهایدیگرموبوگرام 2019،دستهبندیچتهامیباشدکهبراساسنوعآنهابهتفکیکگروه،کانال،سوپرگروهوغیرهمیپردازدکههمچنیندرموبوگرامجدیدنیزقابلیتمرتبسازیمخاطبینبراساسآخرینبازدیدفراهمشدهاست. همچنینیکویژگیکاربردیدیگراینپیامرسان،قراردادنامکانتاییدارسالپیامهایصوتیواستیکرهامیباشدکهمانعازارسالپیامهایناخواستهبهمخاطبینمیباشد. برایدانلودموبوگراماصلیوآپدیتآنسایتتینرویدرابهخاطربسپارید.